Schoonmaakcao-onderhandelingspartners over modernisering cao-wet

Hans Simons (OSB)

D66-kamerlid Fatma Koser Kaya pleit voor onderzoek naar modernisering van de cao-wetgeving. Zij vindt dat de vakbond geen goede afspiegeling meer is van de maatschappij. Dit is het gevolg van het teruglopende aantal leden en de vergrijzing. PS vroeg aan schoonmaakcao-onderhandelaars FNV, CNV en OSB wat zij van dit voorstel vinden.

Half december namen wij een nieuwsbericht over van nu.nl. In dit bericht pleit D66-kamerlid Fatma Koser Kaya voor onderzoek naar modernisering van de cao-wetgeving. Zij vindt dat het teruglopende aantal leden van de vakbond en de vergrijzing binnen de vakbond tot gevolg heeft dat deze geen goede afspiegeling van de samenleving vormen.

En dat terwijl de vakbonden tijdens cao-onderhandelingen wel de belangen van alle werknemers vertegenwoordigt. Met een stemrecht voor werknemers zouden de rechten van werknemers beter gewaarborgd kunnen worden, stelt zij.

Wat vinden de schoonmaakcao-onderhandelaars?

PS was benieuwd wat de huidige cao-onderhandelingspartners van de nieuwe schoonmaakcao van dit voorstel vinden. Wij legden naar aanleiding van deze berichtgeving de vraag voor: Hoe kunnen de rechten van werknemers in de schoonmaakbranche het best gewaarborgd worden?

Ron Meyer, bestuurder FNV:

Ron Meyer (FNV)‘Wij nodigen mensen als mevrouw Koser Kaya en Geert Wilders graag uit om te komen kijken in de schoonmaak. Hoe binnen de Vakbond van Schoonmakers een schoonmakersparlement is gevormd met 75 schoonmakers die gekozen zijn in lokale comités en die op een zeer actieve wijze duizenden schoonmakers informeren. Als dat in de schoonmaak kan, kan het overal.

Macht georganiseerde werkers ontmantelen

Nog veel belangrijker: dit is een truc. De Thatcher-Truc om de macht van georganiseerde werkers te ontmantelen. Afgekeken van Reagan en Thatcher. Die begonnen ook zo in de jaren ’80. Het heeft niets te maken met het sterker maken van het collectief, het heeft alles te maken met verdere individualisering. Met een poging om collectieve kracht van georganiseerde werkers te ontmantelen.

Als D66 en de PVV (die een vergelijkbaar voorstel deden) écht iets met de gewone man en vrouw op de beveiligings-, metaal-, postbode- callcenter-, schoonmaak- of zorg-werkvloer hadden, dan zouden ze eerst kijken naar succesvolle manieren om hen te organiseren, voordat ze voorstellen doen die hun collectieve kracht juist ondermijnen.

Blijkbaar moet de weg vrij voor liberalisering

Dat ze dat niet doen (maar wel heel gretig een karikatuur van de vakbeweging maken), zegt alles over de ware aard van hun voorstel. Blijkbaar moet de weg vrij voor verdere liberalisering van de arbeidsmarkt en afbraak van sociale verzekering. D66, VVD en PVV loeren al vele jaren op hun kans om verdeel-en-heerstactieken los te laten op werknemers.

Politiek is hypocriet

Tot slot: de politiek is hartstikke hypocriet. Ze stellen dat ook ongeorganiseerde werknemers iets te zeggen moeten hebben over afspraken waar de georganiseerde werkers voor gevochten hebben.

Heeft D66 toen het in het kabinet zat zijn voorstellen voorgelegd aan de stemmers van de oppositie? Heeft de PVV z’n tafelzilver (de befaamde Animal Cops bijvoorbeeld) ook eerst voorgelegd aan bijvoorbeeld de PvdA-stemmers? Natuurlijk niet.

In Den Haag worden steeds meer fabeltjes verteld. De Vakbond van Schoonmakers prikt niet alleen graag de zeepbel in de schoonmaaksector door, maar ook die van het Binnenhof.’

www.fnvbondgenoten.nl

Jan Kampherbeek, bestuurder CNV:

Jan Kampherbeek (CNV)‘Het bijzondere van deze berichtgeving is dat al bestaand onderzoek volstrekt andere meningen laat zien. Zo is er twee jaar geleden een onderzoek geweest onder ondernemingsraden.

De vraag was: Zijn ondernemingsraden niet een betere partij om arbeidsvoorwaarden mee te bespreken dan vakbonden? Immers de Ondernemingsraden vertegenwoordigen alle werknemers.

OR: cao-onderhandelingen beter door vakbonden

Ten eerste bleken weinig bedrijven een ondernemingsraad te hebben. De uitkomst was dat de OR-en aangaven dat zij vonden dat de cao-onderhandelingen beter door vakbonden konden worden gedaan. Vakbonden hebben meer kennis van het hele speelveld van arbeidsvoorwaarden.

Bovendien kunnen vakbonden niet individueel door werkgevers onder druk worden gezet. Immers de vakbondsbestuurders hebben geen dienstverband met de werkgever.

Meningen vakbondsleden en niet-leden ontlopen elkaar niet

Uit ander onderzoek blijkt dat de meningen van vakbondsleden en niet-vakbondsleden over de cao elkaar niet ontliepen. Ook als CNV hebben we bij bepaalde cao’s o.a. de metaalnijverheid wel eens getoetst of de meningen van niet-CNV-leden anders waren dan de mening van onze eigen leden. Dat bleek niet zo te zijn.

Vorig jaar hebben we zelfs niet-leden gevraagd wat zij graag in de cao veranderd willen. Ook daar kwam uit dat er geen verschillen zijn tussen de wensen van CNV-leden en niet-CNV-leden (of te wel vakbondsleden zijn net mensen).

Ook werkgevers willen niet van cao af

Ook werkgevers willen helemaal niet van de cao af. Zij zien de voordelen. Werkgevers in sectoren hebben geen belang bij een cao per bedrijf. Dat is in veel sectoren onhaalbaar (bijvoorbeeld metaalnijverheid maar ook in de schoonmaak).

In sectoren met grote bedrijven zoals de chemie is er vaak een cao per bedrijf. Daar kunnen zouden werkgevers best afspraken met ondernemingsraden kunnen maken. Toch gebeurt dat niet vaak.

Bedrijfsspecifieke afspraken in cao’s

Wat wel een trend is, die al een paar jaar bezig is, is dat in cao’s op sommige punten uitdrukkelijk staat dat er met de ondernemingsraad of het als er geen OR is met het voltallige personeel afspraken mogen worden gemaakt. Zo kan je bedrijfsspecifieker werken.

Dat D66 een onderzoek wil doen, is natuurlijk prima. Het lijkt me wel een onderzoek naar een niet echt bestaand probleem. Als mensen echt mee willen praten over hun cao kunnen ze natuurlijk ook gewoon lid worden

Meer zaken aan OR-en overlaten kan in de schoonmaak nog niet. Er zijn maar weinig OR-en en het werkoverleg is nog niet zo goed ontwikkeld dat we ervan uit kunnen gaan dan werknemer voldoende inspraak hebben.

Afdwingbare cao beste manier om rechten te waarborgen

De beste manier om de rechten van werknemers in de schoonmaak te waarborgen is ze in de afdwingbare cao op te schrijven. De consequentie daarvan is wel dat de flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer beperkt is.

Het zou mooi zijn als in de toekomst meer zaken in onderling overleg bepaald kunnen worden. Dus de echt primaire zaken in een cao (lonen, aantal vrije dagen, betaling bij ziekte). En de secondaire zaken met OR-en (bijvoorbeeld roosters, betalingsdagen, spaaruren, et cetera) binnen het bedrijf. Daar is nog wel veel voor nodig. Gelijkwaardig overleg tussen werkgever en werknemer. Kennis OR-en, et cetera. We zijn dus nog lang niet zo ver.

Naleving moet gecontroleerd worden

De cao-naleving moet gecontroleerd worden. Dat gebeurt bijna automatisch als mensen lid zijn van een bond. Je ziet dat ook in sectoren met een hoge organisatiegraad (bijvoorbeeld havens). Zolang die hoge organisatiegraad er niet is, is het goed om een controleorgaan te hebben die bedrijven controleert.

Het zou goed zijn als de politiek (die vindt dat sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de cao) partijen meer mogelijkheden gaf tot afdwingen van naleving van de cao. In plaats van steeds proefballonnen over het instrument cao op te laten.’

www.cnvvakmensen.nl

Hans Simons, voorzitter OSB:

Hans Simons (OSB)‘Het initiatief van de fractie van D66 is een goede bijdrage aan het debat over de modernisering van arbeidsverhoudingen in ons land.

In feite vormt de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaaksector al de opmaat naar die nieuwe verhoudingen. De representativiteit van de huidige vakbondsorganisatie is daarbinnen een serieuze kwestie.

Voor mij als branchevoorzitter alle reden samen het debat te voeren over die gewenste modernisering.’

www.osb.nl
www.caoschoonmaak2012.nl

Tags:,
Reacties

Één reactie op “Schoonmaakcao-onderhandelingspartners over modernisering cao-wet”

  1. annite bazzi13 februari 2012 om 21:07

    Dat klinkt allemaal mooi maar uit eindelijk zijn de eenlingen de dupe van cao-onderhandelingen. Goh wat een woord, dat hoor je van de vroege morgen tot in de avond maar toch worden alle regels nog steeds in de maling genomen, in ieder gaval voor het bedrijf waar ik voor werk. Ik ben ziek maar moet naar hun pijpen dansen doe je dat niet omdat je maar niet beter wordt, dan krijg je gewoon geen loon. Is dat vooruitgang? Ik ben er helemaal misselijk van. Ga denk ik morgen voor het bedrijf op de stoep zitten met een bord en at5 die het opneemt.

Reageren?