Het OSB Keurmerk in de (schoonmaak)praktijk

OSB-leden hebben ‘voor’ gestemd voor het OSB-keurmerk. Dit is de belangrijkste uitkomst van de Algemene Ledenvergadering op 15 december in Buitenplaats Amerongen. Wat zijn de gevolgen? PS vroeg het aan Edwin Lokkerbol, namens OSB projectleider van het keurmerk.

De 520 bedrijven die lid zijn van OSB moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om het keurmerk – a la Bovag – te krijgen. Bovag staat bij de consument bekend als kwaliteitskeurmerk. Het OSB-keurmerk moet dit voor opdrachtgevers in de schoonmaakbranche worden.

Wat wordt de rol van het keurmerk?

Graadmeter voor kwaliteit

‘Het OSB-Keurmerk is een graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers. Alleen OSB-leden mogen met het speciale OSB-Keurmerk logo voeren en ermee naar buiten treden. Bijvoorbeeld op hun briefpapier of als sticker op het raam van de vestiging.

‘De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Veel partijen spelen hierbij een rol, waaronder opdrachtgevers en makelaars.’

Schoonmaakbedrijven moeten leiden

‘OSB vindt dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. Het stellen van gerichte eisen aan de leden van OSB is een belangrijke eerste stap om meer transparantie te brengen, in de sector èn de markt. Daarnaast ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities.’

Zijn leden automatisch lid?

Eerst inspectie dertificerende instelling

‘Het OSB Keurmerk geldt voor alle leden. Maar alle OSB-leden zijn niet automatisch eigenaar van het OSB Keurmerk. Zij moeten worden geïnspecteerd door een certificerende instelling alvorens besloten wordt of ze voldoen aan de eisen van het Keurmerk. Alle leden krijgen een jaar om te voldoen aan de eisen die het Keurmerk stelt.

‘OSB zal veel informatie en ondersteuning aanbieden om te zorgen dat ieder lid kan voldoen aan de eisen.’

Alleen keurmerk voor leden

‘Niet-leden kunnen OSB Keurmerk verkrijgen door lid te worden van OSB. Ook zij worden dan getoetst door een certificerende instelling. Als u aan alle lidmaatschapseisen voldoet, wordt u ingeschreven als lid. Niet-leden kunnen daarom het OSB-Keurmerk niet behalen. Dergelijke regelingen gelden ook in andere branches, zoals de uitzendbranche (denk aan de ABU en NBBU) of de automobielbranche (Bovag).’

Waar moeten OSB-leden aan voldoen?

Administratieve inrichting

‘Het OSB-Keurmerk stelt eisen aan schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die lid zijn van de OSB. De eisen hebben betrekking op:

 • De administratieve inrichting wat betreft financiën en personele zaken van hun onderneming, zodat tenminste wettelijke verplichtingen aantoonbaar worden nagekomen (NEN 4400-1 norm).
 • Voorwaarden die leiden tot een goede en verantwoordelijke uitvoering van de werkzaamheden (OSB specifieke eisen).
 • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag; een initiatief om duurzame marktverhoudingen in de schoonmaak en glazenwassersector te verbeteren.’

Controle certificerende instantie

‘Eén of twee maal per jaar controleert een onafhankelijke certificerende instantie of de OSB-leden zich houden aan de in het Keurmerk gestelde eisen. Indien dit niet het geval is wordt het lidmaatschap ontnomen.

‘De NEN 4400-1 (de norm van de Stichting Normering Arbeid) maakt onderdeel uit van het OSB-Keurmerk. Op basis van deze norm worden de OSB-leden onder meer beoordeeld op:

 • de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • juiste loonbetalingen en het naleven van de CAO;
 • het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • en op procedures voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.’

Hoe, hoe vaak en door wie worden zij gecontroleerd?

Inspectie voor 1 januari 2013

‘Ieder OSB-lid moet vóór 1 januari 2013 een inspectie laten uitvoeren door een onafhankelijke certificerende instelling (CI).  Deze CI moet een overeenkomst hebben met de Stichting Normering Arbeid om de NEN-4400 te mogen toetsen én een overeenkomst met OSB om de OSB-specifieke eisen te mogen toetsen.

‘OSB informeert alle leden begin 2012 over welke CI’s het OSB-keurmerk mogen toetsen.’

Jaarlijkse controle

‘De eerste twee jaar worden de OSB-leden tweemaal per jaar gecontroleerd. Daarna volgt een jaarlijkse controle. Bij signalen van derden (dit kan op basis van een rapportage van de belastingdienst zijn of ook berichten uit de markt, denk aan de Codecommissie) kan er vaker gecontroleerd worden.’

Kunnen leden worden geroyeerd als zij niet aan de regels voldoen?

‘Ja, uiteindelijk kan dat het gevolg zijn.’

Eén gele kaart

‘Leden die zich niet houden aan de spelregels krijgen één gele kaart en hierna volgt de rode kaart bij gebleken tekortkomingen. Hierbij volgt de OSB de procedure die de Stichting Normering Arbeid hanteert.

‘Bij een gebleken tekortkoming volgt een extra controle door een onafhankelijke certificerende instantie. Indien blijkt dat de tekortkoming niet binnen de gestelde termijn is verbeterd, zal royement volgen. Op de website van de OSB zal dit kenbaar worden gemaakt.’

Wat betekent dit keurmerk voor de schoonmaakondernemers in de praktijk?

Zekerheden voor leden en opdrachtgevers

‘Het OSB Keurmerk geeft zekerheden aan zowel de OSB-leden als ook aan de opdrachtgevers van OSB-leden.

‘Door te voldoen aan de eisen van het OSB Keurmerk laat het OSB-lid zien dat er voldaan wordt aan:

 • wettelijke betalingen en afdracht van premies;
 • er zorgvuldige administratieve en financiële processen plaatsvinden;
 • de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt onderschreven
 • en dat de schoonmaakondernemer zich transparant durft op te stellen.’

Minder zwaar controle regine belastingdienst

‘Door te voldoen aan de NEN 4400-1-eisen zal het OSB-lid minder op een G-rekening hoeven te storten. OSB-leden krijgen te maken met een minder zwaar controleregime van de belastingdienst.

‘Maar het allerbelangrijkste is dat OSB-leden middels het OSB Keurmerk aangeven zich in te willen zetten voor een branche waarin kwaliteit weer de boventoon gaat voeren.’

Wanneer gaat het in?

‘1 januari 2013.’

www.osb.nl
Binnenkort: www.osb-keurmerk.nl

Reageren?