Stichting Industriële Reiniging – Samen veilig werken

Haven Rotterdam

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en – sinds 2003 – in België.

Industrieel reinigen

Onder industrieel reinigen wordt verstaan het veilig en efficiënt verwijderen van vuil, ongewenste en/of verontreinigde stoffen, die zowel ongevaarlijk als gevaarlijk kunnen zijn. De gevaarlijke eigenschappen van stoffen kunnen zijn: brandbaar, explosief, verstikkend, giftig, kankerverwekkend of combinaties ervan.

Bovendien kunnen de werkomstandigheden waaronder industrieel reinigen plaatsvindt gevaarlijk zijn, zoals binnen in procesinstallaties van chemische fabrieken, raffinaderijen, opslagtanks, schepen, silo’s, energiecentrales, afvalwaterzuiveringen, rioolstelsels, scheepswerven, voedingsmiddelenproductie, pharmaceutische industrie of buiten op grote hoogte op stellingen.

SIR wil veilig werken bevorderen

De SIR wil veilig werken bevorderen en reguleren en geldt als een voorbeeld, hoe effectief zelfregule-ring op het gebied van veiligheid in een branche kan zijn. De heersende inzichten van de petrochemi-sche industrie zijn het uitgangspunt.

Bij de SIR aangesloten zijn alle partijen die met industriële reiniging te maken hebben:

 • opdrachtgevende industrieën uit diverse branches;
 • de beheerders van de installaties;
 • industriële reinigingsbedrijven;
 • het reinigingsbedrijf van het reinigingswerk;
 • fabrikanten en leveranciers van apparatuur, materialen, beschermingsmiddelen;
 • uitzendbureaus die gecertificeerd tijdelijk personeel kunnen leveren en
  opleiding-, advies- en certificeringinstituten

Richtlijnen

Door Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers van deze partijen worden richtlijnen samengesteld en actueel gehouden. Deze richtlijnen gelden voor de gehele branche in de Benelux.

Zo zijn de risico’s van industriële reiniging door alle partijen onderkend en door toepassing van eenduidige SIR-richtlijnen kunnen onveilige werksituaties tot een minimum worden beperkt. In de driehoek opdracht-gever – reinigingsbedrijf – overheid is de SIR de voortrekker.

Kans op ongevallen

Veilig werkenDe drie elementen die een rol spelen en de kans op ongevallen kunnen bepalen, zijn in de SIR richtlijnen beschreven:

 • Mensen, die door opleiding, training, examinering en certificering op basis van de richtlijnen uit de SIR handboeken vakbekwaam blijven.
 • Middelen, die bij ingebruikname aan de SIR eisen moeten voldoen en dat tijdens gebruik ook aan deze eisen moeten blijven voldoen. Dit kan worden vastgesteld door periodieke inspecties en tests. Bij goedkeuring worden testcertificaten afgegeven die een bepaalde periode geldig zijn.
 • Methoden, de veilige werkmethoden, die van toepassing zijn voor de opdrachtgevende industrieën, de uitvoerende reinigingsbedrijven, de keuringsinstanties en die bedrijven waar de SIR richtlijnen opgenomen zijn in hun veiligheidsbeleid en bedrijfsactiviteiten.

Manieren van industrieel reinigen

Industrieel reinigen kan gebeuren op drie verschillende manieren of in combinatie met elkaar:

 • Hoge-druk-vloeistofreinigen – Bij hoge-druk-vloeistof-reinigen wordt met hoge waterkracht het vuil veilig van oppervlakken verwij-derd. Onder hoge druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan 250 bar of een werkdruk van meer dan 25 bar wanneer het pompvermogen groter is dan 10 Kilowatt.
 • Druk-/vacuüm-reinigen – Bij vacuüm reinigen wordt vuil of product op een veilige manier opgezogen in de tank van een druk/vacuüm wagen, waarna het veilige manier kan worden afgevoerd en verwerkt.
 • Chemisch-technisch-reinigen – Bij chemisch-technisch-reinigen wordt met behulp van chemicaliën op een veilige manier de vervuiling opgelost en verwijderd. Ook kan de gesteldheid van de gereinigde oppervlakte worden hersteld of wordt een voorbehandeling voor een volgende bewerking uitgevoerd.
 • Adembescherming en inzet van life-support-units– Vaak treedt bij industriële reinigingswerkzaamheden blootstelling aan gevaarlijke of giftige stoffen, gassen, dampen of biologische agentia op. Er wordt dan gewerkt in risicovolle omstandigheden. De concentraties van gevaarlijke stoffen of een tekort aan zuurstof op een werkplek kan bij onbeschermd inademen direct leiden tot tijdelijk of blijvend letsel; in ernstige gevallen tot blijvend lichamelijk letsel of zelfs tot de dood. Daarom vereist het werken in dit soort situaties speciaal getrainde medewerkers voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat zij de reinigingswerkzaamheden veilig kunnen verrichten.

SIR-handboeken

De bij de SIR aangesloten ondernemingen hebben door ondertekening van de Beleidsverklaring afge-sproken dat zij zich minimaal houden aan de vastgelegde richtlijnen in de SIR-handboeken.

De SIR-richtlijnen worden regelmatig aan de laatste stand van zaken aangepast. Het netwerk van commissies en werkgroepen zorgt voor een goede uitvoering ervan. In deze groepen zijn alle secties in de branche door specialisten vertegenwoordigd, waardoor de belangen van iedere partij in de richt-lijnen kunnen worden opgenomen.

SIR-certificaat

De SIR neemt examens af van uitvoerend en toezichthoudend personeel. Geslaagde kandidaten ontvangen als bewijs van vakbekwaamheid een persoonlijk SIR-certificaat met bepaalde geldigheidsduur.

Tevens verleent de SIR aan bedrijven die zich daarvoor kwalificeren, de erkenning om industriële reinigingsapparatuur volgens de SIR-richtlijnen te inspecteren en testen, waarna deze bedrijven certi-ficaten kunnen afgeven die door de gehele branche worden erkend.

www.sir-safe.nl

Uit: Professioneel Schoonmaken 5, 2012

Reageren?