Koos Stuyvers: Gaat Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) verdwijnen?!

Professioneel Schoonmaken 5, 2012

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar met een ruime meerderheid voor de motie Abtroot gestemd waarin de regering wordt verzocht om de product- en bedrijfsschappen op te heffen.

Bovendien wordt in de motie de regering verzocht om daartoe binnen zes maanden een wetsvoorstel inhoudende aanpassing van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) voor te leggen, alsmede een voorstel voor de afbouw van de schappen en het onderbrengen van de wettelijke taken en van de activiteiten van publiek belang op het gebied van plant- en diergezondheid en dierwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid.

Gelet op het belang van het zorgvuldig omgaan met publieke middelen stelt de Toezichtkamer voor dergelijke situaties een toetsingskader op. De kern van het toetsingskader is dat publieke gelden, nu deze zijn opgebracht door een groep van ondernemers, in principe ten goede moet komen aan deze groep ondernemers.

Door de val van het kabinet zou het opheffen mogelijk teniet gedaan kunnen worden. Als het opheffen van de schappen doorgaat, zal dit pas eind 2013 eindigen. Met het opheffen van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten is het kind met het badwater weggegooid!

Glazenwassers

Het is nu nog zo dat georganiseerde en ongeorganiseerde glazenwassers een verplichte HBA-heffing krijgen opgelegd naar het aantal medewerkers. Wij hebben als branchevertegenwoordiger een dikke vinger in de *HBA-pap waardoor ook ongeorganiseerde glazenwassers meebetalen aan diverse brancheacties door een extra HBA-bestemmingsheffing.

Denk aan de wervingsactie ‘Glazenwasser een baan met uitzicht’, de RI&E, et cetera. Ongeorganiseerde glazenwassers zullen na opheffing helaas gratis meefietsen op de door OSB georganiseerde brancheacties en dat is héél jammer.

Op dit moment worden binnen HBA de mogelijkheden verkend voor de (her)introductie van de meestertitel. Binnenkort is er een bijeenkomst waarin ambachtelijke branches invulling geven aan het verzoek van demissionair minister Van Bijsterveldt van OCW om te onderzoeken hoe de meestertitel in ere kan worden hersteld en geborgd.

*Ondergetekende zit in het bestuur, Mark Verhees en Peter Rietbroek zitten in de branchecommissie glazenwassersbedrijf.

Koos Stuyvers
Voorzitter OSB-segment AWOG

Reageren?