Toolkit wijst werknemers en werkgevers op gevarenpictogrammen

Gevaarlijke stoffen

EU-OSHA heeft een nieuwe toolkit geïntroduceerd, die de aandacht vestigt op de veranderingen in de etikettering van chemische stoffen. De toolkit helpt werkgevers en hun werknemers zorgvuldig met gevaarlijke stoffen om te gaan en veilig te werken.

De nieuwe online-toolkit bevat onder meer de film: ‘Gevaar: chemische stoffen!’, een affiche en een folder. De centrale figuur is ‘Napo’, de held in een reeks tekenfilms waarmee op een grappige manier aandacht wordt gevraagd voor het aspect van veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Nieuwe gevarenpictogrammen

Geleidelijk aan worden in de lidstaten nieuwe gevarenpictogrammen voor chemische producten ingevoerd, als onderdeel van een wereldwijd geharmoniseerd systeem, maar uit recent onderzoek van het Europees Agentschap voor chemische stoffen blijkt dat veel pictogrammen niet worden herkend of niet goed worden begrepen.

De kit herinnert werkgevers en hun werknemers aan de nieuwe waarschuwingstekens en helpt hen de betekenis ervan te begrijpen zodat ze veilig kunnen blijven werken.

15 procent werkt dagelijks met gevaarlijke stoffen

Ongeveer 15 procent van de werknemers in Europa meldt dat ze in hun dagelijkse werk met gevaarlijke stoffen omgaan. Eén enkele blootstelling aan enkele van deze stoffen kan al schadelijk zijn voor hun gezondheid en effecten hebben die variëren van lichte irritatie van de ogen en de huid tot astma, vruchtbaarheidsproblemen, het krijgen van kinderen met afwijkingen en kanker.

EU-OSHA wil ervoor zorgen dat werknemers en hun werkgevers vertrouwd raken met de nieuwe pictogrammen voor chemische gevaren en zorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen.

REACH-verordening

EU-OSHA steunt de Europese Commissie in haar pogingen meer bekendheid te geven aan de wijzigingen in de etiketteringseisen en het belang ervan voor de werkplek. Een specifieke webrubriek geeft toegang tot de toolkit en tot een reeks aanvullend trainingsmateriaal en richtsnoeren, alsmede tot ‘veelgestelde vragen’ over indeling, etikettering en verpakking (de zogenaamde CLP-verordening van de Europese Unie) en de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (de REACH-verordening) die een dieper inzicht in de materie bieden.

Informatie: www.osha.europa.eu

Reageren?