Stemmingen Eerste Kamer over Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Winter

Dinsdag 18 december jl. heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV waar de vorstverletregeling onderdeel van uitmaakt.  Het wetsvoorstel is aangenomen (GroenLinks, SP, PvdD en OSF stemden tegen).

De motie-Elzinga (SP) c.s. over de inwerkingtreding van de onderdelen betreffende de calamiteitenregeling (EK 33.327, F) is aangehouden. Dit betekent dat Elzinga afwacht hoe het overleg tussen het ministerie en de sociale partners verloopt, maar dat hij de ‘dreiging’ aanhoudt dat hij zijn motie alsnog indient als het in zijn ogen niet voldoende gebeurt.

Al met al is er nog geen man overboord, want de Minister heeft herhaaldelijk toegezegd voldoende ruimte te ervaren om het overleg met sociale partners te kunnen voeren ná aanneming van het wetsvoorstel.

Calamiteitenregeling

Hij zei letterlijk: ‘Derhalve zeg ik de Kamer toe dat ik het overleg met de sociale partners niet zal laten stuklopen op de kwestie van de calamiteitenregeling. Ik doe er nu geen uitspraak over of er voor de thans voorgestelde risicotermijn (van 4 weken) een andere in de plaats zou moeten komen en, zo ja, welke.

‘Dat is ook helemaal niet wat de Kamer mij vraagt. De Kamer heeft mij echter heel goed verstaan dat ik het overleg daarop niet zal laten stuklopen. Met de motie in de hand zal ik het gesprek met de sociale partners aangaan en ik zal de Kamer berichten over de uitkomst.’

Gevoelig voor discussie risicotermijn

Verder zei de minister ook: ‘In allerlei bewoordingen heb ik aangegeven dat ik, ook vanwege de economie, gevoelig ben voor de discussie over de risicotermijn en de redelijkheid daarvan, zoals die ook door de Stichting van de Arbeid is geëntameerd. Ik vind dat dat onderdeel moet zijn van het bredere overleg, want we moeten op allerlei punten met elkaar tot overeenstemming zien te komen’. 

Uiteraard heeft OSB al bij VNO-NCW aangegeven graag bereid te zijn om aan tafel te komen bij het overleg met de sociale partners.

Informatie: www.osb.nl

Reageren?