Convenant Horizontaal Toezicht bestendigt vertrouwen tussen CWS en Belastingdienst

CWS - belastingdienst

Op 19 december 2012 is op het hoofdkantoor van CWS Nederland B.V. te ’s Hertogenbosch een convenant voor Horizontaal Toezicht ondertekend. CWS en Belastingdienst geven hiermee nadrukkelijk blijk van wederzijds vertrouwen met inachtneming van elkaars verantwoordelijkheden en rechten.

Door het vastleggen van afspraken engageren CWS en de overheid zich ertoe om de samenwerking tussen hen centraal te stellen, ieder vanuit zijn eigen rol.

In de samenleving ontstaat meer en meer een trend om de eigen verantwoordelijkheid van de burger te stimuleren. Samenwerken is hierbij de sleutel om tot kwaliteit te komen met inachtneming van de rechten en verplichtingen op basis van wet- en regelgeving.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als blijk van haar  maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt CWS deze verantwoording graag ter hand om via dit convenant te komen tot een goede onderlinge relatie met de Belastingdienst, gebaseerd op transparantie, begrip en vertrouwen.

Mogelijke discussiepunten worden vooraf besproken en afgestemd in plaats van dat er achteraf controles worden uitgevoerd.

Informatie: www.nl.cws.com

Reageren?