NVZ-Nifim over duurzaam ondernemen

Door: Jacques van den Wijngaard

In de jaren negentig werd het milieu een onderwerp waar meer dan gemiddeld de aandacht naar uitging. Schoonmaakmiddelen waren geen producten die zich in de belangstelling mochten verheugen als het ging om milieuvriendelijkheid. Tegenwoordig gaat het niet meer alleen om het milieu, maar streven we naar een duurzame samenleving. Jacques van den Wijngaard sprak met het bestuur van NVZ-Nifim hierover.

Met de toenemende wereldbevolking, de steeds grotere vraag naar voedsel en de steeds schaarser wordende energiebronnen – om maar enkele factoren te noemen – is een duurzame samenleving voor ons als bewoners van deze planeet van levensbelang.

Is duurzaamheid een nieuw modewoord dat de plaats van het ‘milieu’ heeft ingenomen? Deze vraag legde ik voor aan het bestuur van de NVZ-Nifim, de sectie van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, die zich bezighoudt met de producten voor professionele doeleinden inclusief chemie, machines en hulpmaterialen.

‘Dat is allerminst het geval’, reageert het bestuur. Ook bij de A.I.S.E., de overkoepelende Europese organisatie van de zeep- en wasmiddelenindustrie waartoe ook de NVZ behoort, werd dit begrepen.

Duurzaam schoonmaken

Duurzaamheid gaat namelijk veel verder, wat geïllustreerd wordt in de ‘Charter voor duurzaam schoonmaken’ (Charter for Sustainable Cleaning), die door deze organisatie in het leven werd geroepen. Daarin vind je de drie P´s, waarvan alleen de eerste P in directe zin aan het milieu doet denken (planet), maar waar de twee andere P´s (people en profit) in belangrijke mate het terrein verbreden.

Deelnemers aan de A.I.S.E. Charter verplichten zich in hun ondernemersbeleid om verantwoorde afwegingen te maken om te komen tot beslissingen die duurzaamheid bevorderen, en dit ook op transparante wijze in hun rapportage te laten zien. De drie P´s spelen daarbij uiteraard een grote rol.

Productie reinigingsmiddelen

Om toch maar met de P van planet te beginnen: bij de productie van reinigingsmiddelen is de levenscyclus van belang. Dat wil zeggen dat bij de keuze van grondstoffen alle aspecten, die voor onze planeet van invloed kunnen zijn, in aanmerking worden genomen.

Het NVZ-Nifimbestuur hierover: ‘Dat is zeker geen eenvoudige zaak. Van de wieg tot het graf gebeurt er heel wat met zo´n product. Het ontwikkelen, het produceren, het energie- en waterverbruik, de afvalfase, dit alles is van belang.

‘Ook is het is zeker niet zo dat natuurlijke producten altijd de voorkeur verdienen. Onder welke omstandigheden worden die gewonnen, wat is de giftigheid voor mens, dier en waterorganismen en – ook hier – hoe zit het met energie- en waterverbruik? Maar vooral: hoe is de werkzaamheid in de praktijk? Heb je bijvoorbeeld vijf keer zoveel nodig van een natuurlijk product, dan slaat de ecobalans snel door naar de andere kant en is het effectieve product de meest duurzame optie.’

Profit

De P van profit doet wellicht wat onsympathiek aan. ‘Wat heeft winst met duurzaamheid te maken?’ vraag ik. Al gauw wordt mij echter duidelijk gemaakt dat winst invloed heeft op de continuïteit, op het ontwikkelen van betere producten en systemen, op het voorkomen van schade en op het beschermen van merken om ongewenste, onverwachte effecten op gebruikers te verhinderen.

Bovendien zijn bedrijven die winst maken, beter in staat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, door bijvoorbeeld projecten te ondersteunen. Uiteindelijk komt de winst ook de gebruiker en de duurzaamheid ten goede.

People

De P van people ten slotte is gerelateerd aan de effecten op de mens. Duurzame producten zullen ook de veiligheid voor de gebruiker moeten waarborgen. Dat brengt met zich mee, dat een grote mate van kennis vereist is wat betreft blootstelling aan de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Hierover wordt steeds meer bekend door onderzoek.

De ambitieuze Europese wetgeving in Reach, die producenten verplicht tot deze onderzoekingen, het met elkaar delen van de resultaten en het registreren ervan, draagt hiertoe bij, maar betekent ook dat de richtlijnen worden aangescherpt en de administratieve lasten steeds moeilijker te dragen zijn.

Deze last zal nog toenemen met de komst van GHS, het global harmonised system met straffere indeling van allerlei bestanddelen waardoor een product al gauw als gevaarlijk wordt geclassificeerd.

Steun bij realiseren duurzaamheidsdoelstellingen

NVZ-Nifim ziet dit als een uitdaging. De strenge reguleringen mogen niet leiden tot kwaliteitsverlies. Het bestuur is hierin zeer stellig: ’Het spoort ons aan tot het vinden van nieuwe wegen, effectieve grondstoffen, veilige en betere doseersystemen voor de meer dan 200.000 mensen die in de schoonmaaksector werkzaam zijn.

‘We worden op de proef gesteld. Er is in Nederland terughoudendheid op het punt van desinfecteren. Door de extreem hoge bedragen die met de vereiste toelatingen gepaard gaan, is er nauwelijks innovatie op dit gebied. De schoonmaakfrequenties staan onder druk door concurrerende contracten. Het zijn zaken, die geen stimulans betekenen voor duurzaamheid, maar we zullen ons er doorheen slaan’, is de mening van het bestuur.

’Duidelijke voorlichting voor de gebruikers, service en kennisoverdracht, het zoeken naar alternatieve oplossingen. Anders samengevat: het ondersteunen van afnemers in het realiseren van hun duurzaamheiddoelstellingen. Het is belangrijker dan ooit’, is de overtuiging van NVZ-Nifim.

-> De circa 60 leden van NVZ vertegenwoordigen naar schatting een omzet van 65 procent van de Nederlandse markt in institutionele en industriële reiniging- en desinfectiemiddelen en machines/hulpmaterialen.

Uit: Professioneel Schoonmaken 5, 2011
Technisch chemicus Jacques van den Wijngaard was lid van de technische commissie IIP (institutionele en industriele producten) bij NVZ en is eigenaar van Alfa Chemie Hygiëne consult (onafhankelijk adviesbureau). Bij het gesprek aanwezig waren namens het NVZ-Nifim-bestuur Jasper Hoek (Diversey) – ter vervanging van Wim Callens, Roger van Wersch (Alpheios) en Ruud Smulders (Ecolab).

Op de foto: NVZ-bestuurslid Ruud Smulders

Reageren?