Overzicht van richtlijnen voor duurzaam ondernemen

frisse wind

MVO-richtlijnen schoonmaakbedrijvenEcolabels, mvo-normen, duurzame richtlijnen. Ziet u door de bomen het bos nog (of liever: het tropisch regenwoud)? Zelfs OSB blijkt u geen richting te kunnen geven, dus dat doen wij ook niet, maar nieuwste in de serie is de ISO 26000-richtlijn.

PS zet alle schoonmaakbrancherelevante initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de schoonmaakbranche voor u op een rij. Mist u een norm, label of richtlijn? Laat het ons weten!

A.I.S.E. charter

Was- en reinigingsmiddelen moeten veilig zijn voor mens en milieu. In december 2004 is daarom een nieuw initiatief gelanceerd: het charter voor duurzaam schoonmaken. Het charter is geen productkeurmerk (stempel van goedkeuring op een product). Het systeem is actief op bedrijfsniveau: het geeft aan dat een bedrijf zijn managementprocessen op een duurzame en controleerbare manier heeft ingericht.

Het charter is het milieuzorgsysteem van de Europese branchevereniging voor de was- en reinigingsmiddelenindustrie A.I.S.E. en kent veel overlapping met andere zorgsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en EMAS.
www.aise.eu, www.nvz-nifim.nl

Ecolabel

Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor consumenten op het gebied van non-foodproducten en diensten. Het Europees Ecolabel is erkend door alle landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland en stimuleert milieuvriendelijker produceren en consumeren. De criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. Van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval.
www.europeesecolabel.nl

Cradle-to-cradle

Het cradle-to-cradleconcept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things. De kern van het cradle-to-cradleprincipe ligt in het concept: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.
www.cradletocradle.nl

Criteriadocument Duurzaam Inkopen

Agentschap NL – onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – ontwikkelde samen met branchepartijen het Criteriadocument Duurzaam Inkopen.

Met duurzaam inkopen neemt de overheid extra criteria mee in een aanbesteding of inkooptraject. Per productgroep kunnen deze criteria verschillen. Daarom zijn ze voor 45 productgroepen – waaronder schoonmaak – in documenten vastgelegd. De criteria hebben nu nog alleen betrekking op het milieu.

Pianoo, Expertisecentrum Aanbesteden biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Doel: professionalisering van inkoop bij alle overheden.
www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen/criteria -> schoonmaak
www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/duurzaam inkopen/Actualisaties/Productgroep Schoonmaak

ISO 14001

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Bij het opzetten van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001, brengt u op systematisch wijze in kaart welke wet- en regelgeving van toepassing is op uw organisatie en wordt dit ook actueel gehouden.
www.iso14000.nl

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie. De richtlijn heet officieel Guidance on Social Responsibility. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering.

Zowel de NEN als ISO zijn van mening dat MVO niet certificeerbaar is. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat duurzaam ondernemen voor hen betekent. En helpt bij het structureel invoeren ervan. ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering binnen organisaties. Ook probeert ISO 26000 een uniform MVO-begrippenkader te introduceren.
www.mvonederland.nl, www.iso260000scan.nl

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder (officieel: MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm) is een certificatienorm voor MVO en is door beperkt certificerende instellingen april 2010 gelanceerd en in juni 2010 officieel vastgesteld.

De MVO Prestatieladder is in Nederland het eerste op de markt gebrachte initiatief om MVO te certificeren en komt hiermee tegemoet aan de groeiende vraag vanuit de markt om inspanningen op dit gebied meetbaar en erkend te krijgen.

De MVO Prestatieladder heeft zich laten inspireren door ISO 26000, maar ook AA1000 (stakeholdermanagement) en GRI (duurzaamheidsverslaglegging) staan aan de basis. De ladder is aan de hand van deze internationale MVO-richtlijnen en documenten opgebouwd rondom drie kernonderdelen: MVO managementsysteemeisen, Stakeholdermanagement en MVO-indicatoren.
www.mvoprestatieladder.nl

CO2-Prestatieladder

Overheden dienen met het opstellen van de juiste kaders en randvoorwaarden marktpartijen in staat te stellen hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen en innovaties te ontwikkelen in producten, productiemethoden of totaaloplossingen. Om een dergelijke slagkracht te ontwikkelen, zijn markt en overheid gebaat bij een gezamenlijk instrumentarium; de CO2-prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder heeft betrekking op ‘het bedrijf en zijn projecten’. De CO2-ambitie van het bedrijf wordt concreet gemaakt, onderkend en kenbaar doorvertaald in de projecten die het bedrijf verwerft. Uitgangspunt bij de CO2-ladder is dat CO2-reductieambitie maatgevend is voor het te verlenen gunningvoordeel in het kader van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
www.skao.nl

OSB

Tot zover het overzicht. Navraag bij OSB leert dat de werkgeversorganisatie geen advies geeft over welke richtlijn dan ook. Nico Koch, beleidssecretaris Economie bij OSB: ‘Het gaat erom hoe je als bedrijf omgaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Welk beleid creëer je zelf?

‘Er zitten verschillende aspecten aan en de ISO 26000-richtlijn kan helpen beleid vorm te geven en in kaart te brengen wat je als bedrijf al doet. De nadruk ligt wat ons betreft op sociale aspecten omdat het een mensenbranche is. Duurzame inzetbaarheid van mensen.’

Is het niet aan een werkgeversorganisatie om haar leden, schoonmaakondernemers, te adviseren of enige richting te geven? Koch: ‘Mensen willen een vorm van certificering, maar dat is moeilijk want wat dekt nu de lading? Milieuaspecten zijn maar een onderdeel. Wij proberen alle aspecten nu samen te krijgen in het Criteriadocument Duurzaam Inkopen.’

Conclusie

Het A.I.S.E. Charter, het Ecolabel en de cradle-to-cradlefilosofie zijn specifiek gericht op (het maken van) producten. Het Criteriadocument Duurzaam Inkopen, ISO 14001, ISO 26000, de MVO Prestatieladder en de CO2-prestatielader beogen zowel voor producten, als voor mensen richting te geven aan duurzaam ondernemen.

Welke richtlijn of norm voor uw bedrijf relevant is, hangt dus ten eerste af of het u om uw producten gaat of om uw (duurzaamheids)beleid in het algemeen.

Geen advies

s niet aan een advies. Zelfs OSB neemt geen positie in als het gaat om een algemeen geldende norm. Het Criteriadocument Duurzaam Inkopen, waarvan OSB zegt dat het op dit moment het document is dat zij wel adviseren, is alleen voor inkopers van overheden.

Bovendien is het wel de bedoeling dat sociale aspecten er snel in opgenomen zullen worden, maar is dat nu juist nog niet het geval. Hoe schoonmaakbedrijven hun eigen beleid kunnen invullen en welk beleid ondernemers moeten volgen die niet voor de overheid werken, blijft in het midden. Wat jammer is. Eén richtlijn, of één advies, zou duidelijkheid scheppen. Een kans voor OSB.

Uit: Professioneel Schoonmaken 6, 2011

Reageren?